• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI’NIN 11 İNCİ MADDESİNE GÖRE İŞVERENLER; ÇALIŞMA ORTAMI, KULLANILAN MADDELER, İŞ EKİPMANI İLE ÇEVRE ŞARTLARINI DİKKATE ALARAK MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLARI ÖNCEDEN DEĞERLENDİRMEK, ÇALIŞANLARI VE ÇALIŞMA ÇEVRESİNİ ETKİLEMESİ MÜMKÜN VE MUHTEMEL ACİL DURUMLARI BELİRLEMEK VE BUNLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
 

İŞYERLERİNDE, ACİL DURUMLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUNMAK ÜZERE GEREKLİ ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI VE ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI ZORUNLUDUR.

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI’NIN 12 NCİ MADDESİNE GÖRE İSE CİDDİ, YAKIN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKENİN MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA İŞVERENLER; ÇALIŞANLARIN İŞİ BIRAKARAK DERHAL ÇALIŞMA YERLERİNDEN AYRILIP GÜVENLİ BİR YERE GİDEBİLMELERİ İÇİN, ÖNCEDEN GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMAK VE ÇALIŞANLARA GEREKLİ TALİMATLARI VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. İŞYERİNDE GÜVENLİ TOPLANMA YERİ BELİRLENMELİ VE ÇALIŞANLAR BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMELİDİR.

 

BU KONUDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR, 18 HAZİRAN 2013 TARİH VE 28681 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR. BUNA GÖRE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALARIN VE DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKLİDİR.

 

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumlar önceden değerlendirilmeli, muhtemel acil durumlar belirlenmelidir.

Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almalıdır.

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Acil durum planları hazırlanmalı ve tatbikatların yapılması sağlanmalıdır.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışan görevlendirilmeli ve her zaman hazır bulunmaları sağlanmalıdır.

Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişiler acil durumlar konusunda bilgilendirilmelidir.


İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

 

Risk değerlendirmesi sonuçları.

Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

Sabotaj ihtimali.


İşverenler, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almalıdır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olmalı ve toplu korumayı esas almalıdır.

İşverenler; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 

Arama, kurtarma ve tahliye,

Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirmelidir.  İşyerinde çalışan sayılarının daha fazla olması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.
 

Ayrıca, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre ilk yardımcı sertifikası olan destek elemanı da görevlendirilmelidir.

 

Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.

 

İŞ MEDİKAL OSGB uzmanları tarafından işyerlerinde tehlike sınıfına uygun olarak acil durum planları hazırlanmakta, acil durum ekiplerinin oluşturulması sağlanmakta, ekip üyelerine gerekli eğitimler verilmekte ve tatbikatlar yaptırılmaktadır.